Design: Serkan Tanriverdi
Design: Serkan Tanriverdi
Foto: Rakuto Makino